دانشگاه علوم پزشكي تهران
 

بانك اطلاعات مقالات پژوهشي بهداشت روان كشور-مندرج در مجلات علمي- Papers Published in Scientific Journals


AND        OR        Exact Phrase
سال شمسي | سال ميلادي

تعداد ركورد موجود در بانك: 7800 ركورد شامل حدود 5800 مقاله فارسي زبان و 2000 مقاله انگليسي زبان (مقالات ثبت شده از ايران در بانك‌هاي Pubmed ، PsycInfo و ISI و مجلات ايراني انگليسي زبان)

آخرين زمان ارتقاي بانك: 10 اسفند 1387

تعاريف

 • مقاله پژوهشي: شامل مقاله اصلي پژوهشي (Original Article)، مقاله مروري (Review Article) كه به مرور مقالاتي با منشا داخلي پرداخته باشد، گزارش موردي (Case Report)، بررسي قوانين داخلي، بررسي محتوايي(Content Analysis) اسناد مهم، ارزشيابي برنامه‌ها، ارائه و مرور آمار حاصل از خدمات، نظريه‌سازي و آزمون‌سازي مي‌باشد كه در مجله‌اي علمي منتشر شده باشد. مقالاتي كه صرفا" ترجمۀ مقالات خارجي ‌باشند در اين بانك آورده نمي‌شوند. مرور مقالات خارجي در صورتي وارد بانك مي‌شوند كه در فهرست منابع به مقالات مرتبط با موضوع از نويسنده يا نويسندگان اشاره شده باشد.
 • مجله علمي: هر نشريه ادواري كه در شناسنامۀ خود به صورت علمي، پژوهشي، و يا آموزشي و ترويجي معرفي شود مجله‌اي علمي تعريف مي‌شود. علمي شناخته شدن مجله، مستلزم داشتن تاييديه رسمي از كميسيون نشريات علوم پزشكي و يا وزارت تحقيقات و فناوري نمي باشد. اين مجلات شامل سه نوع مجله اختصاصي داخلي، مجله عمومي داخلي و مجله خارجي مي باشند.
 • مجله اختصاصي: مجله اي علمي است كه داراي عنوان اختصاصي مرتبط با موضوعات بهداشت روان بوده و يا در بررسي تصادفي دو شماره از نسخ در دسترس توسط يكي از روان‌پزشكان مجري طرح، حداقل نيمي از مقالاتش به موضوعات بهداشت روان اختصاص داشته باشد.
 • مجله عمومي: مجله اي علمي است كه داراي عناوين عمومي بوده و در بررسي تصادفي دو شماره از نسخ در دسترس توسط يكي از روان‌پزشكان مجري طرح، حداقل داراي يك مقاله پژوهشي مرتبط با موضوعات بهداشت روان باشد. اين مجلات مي توانند مجلات تخصصي يا عمومي پزشكي، و يا مجلات علوم اجتماعي و انساني باشند.
 • مجله خارجي: مجله‌اي علمي است كه در يكي از سه بانك اطلاعاتي Pubmed (بانك اطلاعات پزشكي)، PsycInfo (بانك اطلاعات علوم روانشناختي) و ISI (بانك اطلاعات علوم اجتماعي) يافته شود.

مشخصات و كاركرد بانك

اين بانك كه "بانك مقالات پژوهشي بهداشت روان كشور (IranPsych)" نام‌گذاري شده است، از مشخصات و محتويات مقالات پژوهشي مندرج در مجلات اختصاصي و عمومي به صورت نرم‌افزاري (Soft copy) در برنامه Microsoft Access تشكيل مي‌شود. علاوه بر آن نسخ اصل مقالات پژوهشي مندرج در مجلات اختصاصي و در صورت موجود نبودن نسخۀ اصل در انبار ناشر مجله، تصويري از نسخ مربوطه و تصويري از نسخ مقالات پژوهشي مندرج در مجلات عمومي در دفتر گروه پژوهش بهداشت روان مركز نگهداري مي‌شود.

مشخصات و محتويات مندرج در بانك عبارتند از:

 • عنوان مقاله (به زبان فارسي و انگليسي)
 • نام مجله، تاريخ انتشار، نسخه، مجلد و شماره مجله (به زبان فارسي و انگليسي)
 • شماره صفحه شروع و پايان مقاله (به زبان فارسي و انگليسي)
 • نام و نام خانوادگي نويسندگان (به زبان فارسي و انگليسي)، آدرس تماس (به زبان فارسي و انگليسي)
 • كليدواژه و چكيده مقاله (به زبان فارسي و انگليسي)
 • زبان متن كامل (به زبان فارسي و انگليسي)
 • متن كامل (به زبان اصلي)

بانك مقالات پژوهشي بهداشت روان كشور داراي خواص زير مي‌باشد:

 • قابليت جستجوي فارسي و انگليسي در عنوان مقاله، نام مجله و زمان انتشار، نام نويسندگان، واژه‌هاي كليدي و چكيده مقاله؛
 • قابليت دسترسي به چكيده و اصل مقاله؛
 • قابليت تنظيم فهرست منابع براي محققين؛
 • قابليت اضافه شدن متغيرهاي جديد، دريافت گزارشات و انجام پژوهش در پژوهش؛
 • قابليت چاپ

شيوه شناسايي و گردآوري مقالات

مجلات اختصاصي: روش شناسايي مجلات اختصاصي عبارتند از: استفاده از اطلاعات مجريان طرح، مراجعه به كتابخانه هاي مرجع، مانند دانشگاه علوم پزشكي ايران و مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور، مراجعه به كتابخانه هاي تخصصي روان‌پزشكي مانند انستيتو روان‌پزشكي تهران، تماس با برخي از محققين و اعضاي هيئت علمي، و مرور سايت ها و بانك هاي اطلاعات مجلات.

جهت گردآوري مقالات مجلات اختصاصي، از طريق تماس با مجله، تمامي شماره هاي منتشر شده در دسترس خريداري و يا رايگان تحويل گرفته مي­شوند. در صورت عدم دسترسي به نسخي از مجلات از اين طريق، به ويژه نسخ قديمي ، تلاش به يافتن آنها از طريق تماس با افراد دست‌اندركار مجله و تكثيرنسخه‌هاي موجود در نزد افراد صورت مي‌گيرد. سپس هر شماره توسط يك روان‌پزشك از گروه پژوهش بهداشت روان مركز كه كاملا" با اهداف طرح و تعاريف آشناست، مرور شده و مقالات پژوهشي مرتبط داخلي شناسايي مي‌شود.

مجلات عمومي: روش شناسايي مجلات عمومي عبارتند از: بررسي سايت HBI كه حاوي 52 مجله پزشكي با مجوز علمي-پژوهشي از كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور مي‌باشد، بررسي سايت Magiran كه حاوي بيش از 700 مجله عمومي و تخصصي در رشته‌هاي گوناگون منجمله پزشكي، بهداشتي، علوم رفتاري، اجتماعي و ساير علوم انسلني است، بررسيCD مقالات پژوهشي از سال‌هاي 73 تا 76 كه توسط انستيتو غدد درون‌ريز منتشر شده است، ومراجعه به كتابخانه هاي مرجع، مانند دانشگاه علوم پزشكي ايران و دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران.

جهت گردآوري مقالات مجلات عمومي با مراجعه به كتابخانه‌هاي ذكر شده و يا محل نشر مجلات شناسايي شده، ابتدا فهرستي از كليه شماره‌هاي منتشر شده استخراج شده و سپس هر شماره توسط يك روان‌پزشك از گروه پژوهش بهداشت روان مركز كه كاملا" با اهداف طرح و تعاريف آشناست، مرور شده، مقالات پژوهشي مرتبط داخلي شناسايي و به كارشناس همكار جهت تكميل فرم‌هاي تكثير تحويل داده مي‌شود. تصويري از مقاله مربوطه با تكيه بر كيفيت مطلوب، تكثير شده به مركز آورده مي‌شود. براي اطمينان از كامل بودن كار، فرمي به نام "روند تفصيلي پيشرفت كار مجلات عمومي" تكميل مي‌شود كه حاوي پيشرفت شناسايي و ورود مقالات به مركز به ازاي هر شماره مجلات مي‌باشد.

آماده سازي و ورود اطلاعات

مراحل آماده سازي و ورود اطلاعات مقالات پژوهشي در بانك اطلاعاتي عبارتند از:

 1. مقالات­ پژوهشي هر مجله توسط يك روان‌پزشك انتخاب شده و در صفحه فهرست علامت زده مي­شود.
 2. مقالات انتخاب شده در صورتيكه نسخه نرم افزاري آ‎ن (soft copy) در مركز موجود بود، نام­گذاري مي­شود؛ در غير اينصورت از متن كامل مقاله، اسكن تهيه شده و نام­گذاري مي­شود.
 3. جهت نمايه­سازي، مشخصات مقاله در فرم 3 صفحه­اي كاغذي (hard copy) توسط يك كارشناس وارد مي­شود.
 4. نمايه آماده شده توسط يك روان‌پزشك كنترل مي­شود.
 5. نمايه كنترل شده توسط تايپيست وارد بانك اطلاعات مي­شود.
 6. اطلاعات وارد شده توسط خود تايپيست غلط­گيري مي­شود.
 7. اطلاعات غلط­گيري شده توسط كارشناس كنترل مي­شود.
 8. اصلاحات مورد نظر كارشناس، توسط تايپيست اعمال ميشود تا نهايي گردد.
 9. مدير گروه ده درصد از اطلاعات نهايي شده را به طور تصادفي كنترل مي كند تا ميزان خطا مشخص و بازخورد داده شود.

نسخه‌اي از متن كامل مقالات زير در مركز موجود است:

 • نود و پنج در صد مقالات موجود در بانك كه در مجلات ايراني به چاپ رسيده‌اند؛
 • پنجاه در صد مقالاتي از بانك كه در مجلات خارجي به چاپ رسيده‌اند.

بانك اطلاعات پژوهش بهداشت روان كشور
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

www.iranhypno.com
http://yousofi.ir/GA4Files/index25.html
http://5stecnologia.com.br/8.html
http://www.wattsud.it/img/lv-8-5.html
http://www.petraplus.ru/test/3.9.html
http://pipenplumb.co.uk/2.html
http://www.itcorion.com/lcssv20.html
http://dpholding.nichost.ru/img/3.5.html
http://gieffemedical.com/35.html
http://www.xn--hq1bt5yerdksb.kr/images/7.asp
http://capitalccc.co.uk/7.html
http://www.cucinaitaly.it/log/sf-8-4.html
http://www.azo.org.tr/images/46.html
http://www.osteriadamarcello.it/11.html
http://www.zal.org.il/images/17.asp
http://www.inmobiliarioco.com/images/02.html
http://www.napolinvespa.it/images/lv-8-2.html
http://www.fragioleo.it/img/icons/3.3.html
http://informaia.pt/images/13.html
http://www.salernoponteggi.it/lcssv28.html
http://a-d-w.be/data/header/thumb/5.3.html